• +662-001-2978
  • 085-918-0136
  • Email : info @ getinsight.co.th เปิดทำการ จันทร์ - เสาร์ | 8.30 - 17.30 น.

เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า | FlukeFluke Ti450 SF6 กล้องถ่ายภาพความร้อนพร้อมตรวจจับก๊าซ SF6

การรั่วไหลของก๊าซ SF6 หมายถึงการสูญเสียฉนวนไฟฟ้าภายในสวิตช์และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ SF6


Fluke Ti450, Ti400, Ti300, Ti200 กล้องอินฟราเรดถ่ายภาพความร้อนรุ่นใหม่


Fluke TiX560, TiX520, TiX500 กล้องถ่ายภาพความร้อนที่

ด้วยจอทัชสกรีนที่ใหญ่กว่าใครถึง 5.7 นิ้ว ความละเอียดภาพความร้อน


Fluke TiX1000 Fluke  TiX660 Fluke  TiX640 กล้องถ่ายภาพความร้อนความคมชัดสูง 


Fluke TiX500 | Fluke Ti450 |  Fluke TiS75  กล้องถ่ายภาพความร้อน 

Articles View Hits
103256
บริษัท เก็ต อินไซต์ อินโนเวชั่น จำกัด
Tel : +66(0)85-9180136  Fax: +66(0)2-0012978 Email : info@ getinsight.co.th  
©2020 GET INSIGHT INNOVATION CO., LTD., All Rights Reserved